استخدام تراشکار تاریخ : ۱۳۹۶/۲/۰۶

عنوان کلید واژه تاریخ
 • ...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۱/۳۱
  استخدام تراشکار ماهر جهت کار در کرمان
 • ...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۱/۲۸
  استخدام تعدادی تراشکار جهت کار در یک کارگاه تراشکاری
 • ...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۱/۲۳
  استخدام تراشکار ماهر و با سابقه کار در شرکت روی پرور
 • ...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۱/۲۲
  استخدام تراشکار ماهر و با سابقه کار در شرکت روی پرور
 • ...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۱/۲۱
  استخدام سه رده شغلی در ماشین سازی مرادی
 • ...
 • تراشکار ۱۳۹۶/۱/۲۰
  استخدام به یک تراشکار نیمه ماهر در همدان
 • به یک تراشکار نیمه ماهر جهت سری کاری نیازمندیم ترجیحاً زیر سال ...
 • تراشکار ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
  استخدام به یک تراشکار نیمه ماهر در همدان
 • به یک تراشکار نیمه ماهر جهت سری کاری نیازمندیم ترجیحاً زیر سال ...
 • تراشکار ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
  استخدام به یک تراشکار نیمه ماهر در همدان
 • به یک تراشکار نیمه ماهر جهت سری کاری نیازمندیم ترجیحاً زیر سال ...
 • تراشکار ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
  استخدام به یک تراشکار نیمه ماهر در همدان
 • به یک تراشکار نیمه ماهر جهت سری کاری نیازمندیم ترجیحاً زیر سال ...
 • تراشکار ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
  استخدام به یک تراشکار نیمه ماهر در همدان
 • به یک تراشکار نیمه ماهر جهت سری کاری نیازمندیم ترجیحاً زیر سال ...
 • تراشکار ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
  استخدام به یک تراشکار نیمه ماهر در همدان
 • به یک تراشکار نیمه ماهر جهت سری کاری نیازمندیم ترجیحاً زیر سال ...
 • تراشکار ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
  استخدام به یک تراشکار نیمه ماهر در همدان
 • به یک تراشکار نیمه ماهر جهت سری کاری نیازمندیم ترجیحاً زیر سال ...
 • تراشکار ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
  استخدام به یک تراشکار نیمه ماهر در همدان
 • به یک تراشکار نیمه ماهر جهت سری کاری نیازمندیم ترجیحاً زیر سال ...
 • تراشکار ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
  استخدام به یک تراشکار نیمه ماهر در همدان
 • به یک تراشکار نیمه ماهر جهت سری کاری نیازمندیم ترجیحاً زیر سال ...
 • تراشکار ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
  1 2 3 18
  

  استخدام خوبیار