استخدام تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام به تعدادی رویه کوب ماهر در همدان
 • به تعدادی رویه کوب ماهر و نیمه ماهر زیرکار درار نیازمندیم. حقوق از هزار...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  استخدام به یک نفر MDF کار در همدان
 • به یک نفر MDF کار ماهر مسلط به مونتاژ و برش نیازمندیم تماس...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
  استخدام نیازمند دو نـفر در همدان
 • نیازمند دو نـفر جوشـکار ...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  استخدام به تعدادی مزدی دوز در همدان
 • به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو با اجرت بالا و تسویه...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  استخدام به تعدادی رویه کوب ماهر در همدان
 • به تعدادی رویه کوب ماهر و نیمه ماهر زیرکار درار نیازمندیم. حقوق از هزار...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  استخدام به تعدادی مزدی دوز در همدان
 • به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو با اجرت بالا و تسویه...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  استخدام نیازمند دو نـفر در همدان
 • نیازمند دو نـفر جوشـکار ...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  استخدام به یک نفر MDF کار در همدان
 • به یک نفر MDF کار ماهر مسلط به مونتاژ و برش نیازمندیم تماس...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
  استخدام به تعدادی رویه کوب ماهر در همدان
 • به تعدادی رویه کوب ماهر و نیمه ماهر زیرکار درار نیازمندیم. حقوق از هزار...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  استخدام به تعدادی مزدی دوز در همدان
 • به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو با اجرت بالا و تسویه...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  استخدام به یک نفر شاگرد در همدان
 • به یک نفر شاگرد کابینت ساز نیازمندیم ...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  استخدام به یک نفر شاگرد در همدان
 • به یک نفر شاگرد کابینت ساز نیازمندیم ...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  استخدام به تعدادی رویه کوب ماهر در همدان
 • به تعدادی رویه کوب ماهر و نیمه ماهر زیرکار درار نیازمندیم. حقوق از هزار...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  استخدام نیازمند دو نـفر در همدان
 • نیازمند دو نـفر جوشـکار ...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  استخدام به یک نفر شاگرد در همدان
 • به یک نفر شاگرد کابینت ساز نیازمندیم ...
 • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
  1 2 3 241
  

  استخدام خوبیار