درباره ما

ما به دنبال استخدام شما نیستیم. ما به دنبال شغل خوب برای شما هستیم گروه خوبیار، از تابستان سال ۱۳۹۴ با هدف معرفی مشاغل به اشخاص واجد شرایط آن طرح ریزی و راه اندازی گردید. به این منظور اطلاع رسانی اخبار کار و اشتغال و بازنشر آگهی های جراید در ستور کار گروه خوبیار قرار گرفت.استخدام خوبیار