داستان موفقیت شغلی سومتاریخ درج : ۱۳۹۵/۳/۱۷

اندرو میسون (Andrew Mason) مدیرعامل و بینان‌گذار شرکت Grouponبراساس گفته‌های میسون افراد برای انجام دادن کارهای مختلف باید نظم داشته باشند. اگر تبدیل شدن به یک انسان موفق همانند ساخت یک شخصیت در بازی‌های کامپیوتری باشد و ۱۰ امتیاز هم برای شکل دادن شخصیت در اختیار داشته باشیم، ۳ عدد از آن را روی هوش قرار می‌دهم و ۷ امتیاز دیگر را روی نظم کاری او می‌گذارم.


دیدگاه ها در مورد داستان موفقیت شغلی سوم

دیدگاهتان را بیان فرمایید :استخدام خوبیار