شغل مناسب من چیست؟ (قسمت دوم) تاریخ درج : ۱۳۹۴/۹/۱۸

استخدام خوبیار ، شغل مناسب من چیست؟ قسمت دوم

کارتون استخدام خوبیار، درباره شغل مناسب من چیست ؟ - قسمت دوم ) شغل من تعمیرکار لوله کش نیست.

دیدگاه ها در مورد شغل مناسب من چیست؟ (قسمت دوم)

دیدگاهتان را بیان فرمایید :استخدام خوبیار