استخدام برق قدرت تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۲۸

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام چند رديف شغلي در كرمان
  • آگهی های کارشناس طراحی,راننده,کارشناس نگهداری,حسابدار,برق صنعتی,برق قدرت,كارگر ساده مونتاژكاری کرمان سال 95 در سایت استخدام خوبیار
  • کارشناس طراحی,راننده,کارشناس نگهداری,حسابدار,برق صنعتی,برق قدرت,كارگر ساده مونتاژكاری ۱۳۹۴/۹/۲۸
    

    استخدام خوبیار