استخدام تعميركار تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

عنوان کلید واژه تاریخ
استخدام تعمیرکار در تهران
 • به یک تعمیرکار , جهت کار در ساعت فروشی , نیازمندیم
  از متقاضیان واجد...
 • تعميركار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام تعمیرکار در تهران
 • به یک تعمیرکار , جهت کار در ساعت فروشی , نیازمندیم
  از متقاضیان واجد...
 • تعميركار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام تعدادی کارگر ماهر در تهران
 • تعدادی کارگر ماهر , جهت تعمیر سشوار , «فوری» نیازمندیم
  از متقاضیان واجد شرایط...
 • تعميركار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام تعمیرکار در تهران
 • به یک تعمیرکار , جهت کار در ساعت فروشی , نیازمندیم
  از متقاضیان واجد...
 • تعميركار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام تعمیرکار در تهران
 • به یک تعمیرکار , جهت کار در ساعت فروشی , نیازمندیم
  از متقاضیان واجد...
 • تعميركار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام تعمیرکار در تهران
 • به یک تعمیرکار , جهت کار در ساعت فروشی , نیازمندیم
  از متقاضیان واجد...
 • تعميركار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام تعمیرکار در تهران
 • به یک تعمیرکار , جهت کار در ساعت فروشی , نیازمندیم
  از متقاضیان واجد...
 • تعميركار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام تعمیرکار در تهران
 • به یک تعمیرکار , جهت کار در ساعت فروشی , نیازمندیم
  از متقاضیان واجد...
 • تعميركار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  استخدام تعدادی کارگر ماهر در تهران
 • تعدادی کارگر ماهر , جهت تعمیر سشوار , «فوری» نیازمندیم
  از متقاضیان واجد شرایط...
 • تعميركار ۱۳۹۴/۹/۰۹
  

  استخدام خوبیار